„Битек” ЕООД спечели проект по Оперативна програма

Nov 10, 2020

 

„Битек” ЕООД спечели проект № BG16RFOP002-2.024-1306-C02 – „Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност към Министерство на Икономиката, Насърчаване на предприемачеството.

 

Проектното предложение на “БИТЕК“ ЕООД с № BG16RFOP002-2.024-1306-C02 – „Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност към Министерство на Икономиката, наименование на процедурата Насърчаване на предприемачеството адресира следната цел, която e залегнала в цялостната стратегия за развитие на дружеството: “Създаване и развитие на ново предприятие в приоритетен сектор на НСНМСП 2014-2020 г., за реализиране на пазара на предприемаческа идея (ПИ) – продукти/услуги (механообработени детайли от алуминиeви, полиуретанови, дървени плоскости и камък), в обхвата на приоритетен сектор 25.62 “Механично обработване на метал”, водеща до осигуряване на устойчиво развитие на новосъздаденото предприятие и осигуряване на устойчива заетост за минимум три лица”.

Общата цел на проекта е в пълно съответствие и с принос за постигане на целта на настоящата процедура за предоставяне на БФП и специфична цел на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството” на ОПИК за насърчаване на предприемачеството, чрез осигуряване на подкрепа за създаване и развитие на нови предприятия в изведените от НСНМСП приоритетни сектори за развитие на предприятията, за конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

За да се гарантира успешното изпълнение на основната цел, в проекта са заложени следните специфични цели:

  1. Изграждане на производствен капацитет за реализиране на предприемаческата идея.
  2. Разкриване на нови работни места, включително за лице с увреждане в производствен сектор с висока добавена стойност в Северозападния район на планиране.
  3. Постигане на устойчивост на заетостта и икономическата дейност на предприятието.
  4. Да се осигурят необходимите предпоставки за визуализация на проекта.

Общият размер на допустимите разходи е 232 280,88 лв. от които 185 824,70 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, от тях 157 950,99 лв. европейско и 27 873,71 лв. национално съфинансиране.

 

Имате проект, с който мислите, че ще можем да ви бъдем полезни?
Не се колебайте да ни потърсите.