Екология

Сайтът е изработен по проект BG16RFOP002-2.024-1306-C02 “Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” с финансовата подкрепа на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез “Европейски фонд за регионално развитие”

Как допринасяме ние

 

Със самото си основаване, “Битек” ЕООД залага на екосъобразното производство:

Всеки един отпадък, генериран от механообработката на “Битек” ЕООД е рециклируем и може да се използва многократно. В допълнение, плоскостите от алуминий и полиуретан, които ще са с преобладаващ обем в дейността на фирмата, са 95% от рециклирани материали. Не на последно място водата, която се използва за обработката на мрамор и гранит може да се оползотворява многократно, тъй като пречистващата система на машината позволява тежките частици да седиментират, водата да остава чиста и да се използва отново;

За разлика от конкурентите в бранша, ЦПУ рутерите на компанията са оборудвани със системи за събиране на отпадъка от механообработката и в последствие лесното му депониране.

ЦПУ рутерът за алуминий, полиуретанови и дървени плоскости е снабден със система за изсмукване на стружките и отвеждането им в контейнер, където лесно се сепарират и се препродават за:

^

стружките от алуминиевите плоскости за повторно претопяване

^

стружките от полиуеретановите плоскости се препродават обратно на доставчика на плоскостите (материалът е напълно рециклируем)

^

трината от дървените плоскости за пелети

^

не възникват замърсявания от какъвто и да било характер, не се отделят вредни емисии или продукти, замърсяващи околната среда

ЦПУ рутера за камък е снабден с водна вана, в която се събира прахта от работата.

За разлика от конкурентни обработки, където прахта се разтила из цеха или на обекта и замърсява околната среда с финни прахови частици, тук праха остава във водата, седиментира на дъното, след което се препродава на циментови произодства.