Общи условия за позлване на уеб сайта www.bitekbg.com  

Условия за ползване

Настоящият Сайт е собственост на “Битек” ЕООД, ЕИК 204904296. Настоящите права за ползване уреждат взаимоотношенията между потребителите на сайта и собственика. В случай че потребителят не е съгласен с всички или някои от упоменатите по-долу общи условия, той има право да не използва сайта.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Битек” ЕООД и ползвателите на интернет страницата www.bitekbg.com, във връзка с ползването на интернет страницата и поражданите от това права и задължения между тях.

  Предмет 

  1. “Битек” ЕООД предоставя безплатно различни типове информация и онлайн услуги (например: За изпращане на запитвания). С посещаването на Сайта Потребителят се съгласява да спазва стриктно описаните тук Условия, които включват:
   • Достъп до информационни ресурси – текстове, графики, аудио и видео материали, публикувани в сайта;
   • Услуги по търсене в Сайта на зададени от потребителя критерии под формата на ключови думи;
   • Изпращане за запитвания за офертни предложения от страна на Дружеството;
   • Достъп чрез линкове до социалните медии на дружеството;
   • Други ресурси

  2. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи достъпа до Сайта и/или ползването на Услугите, в следствие на хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.

  Конфиденциалност

  1. Съдържанието на сайта, начина на подредба и структуриране на информацията, всички материали, бази данни и други ресурси, публикувани на тях, са изключителна собственост на Битек или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Битек и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Ползвателят на Сайта се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин Сайта и/или съдържанието на посочените сайтове и интернет страници на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява, разгласява и използва по друг начин информационните ресурси на Сайта за цели извън посочените в настоящия договор.
  2. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от www.bitekbg.com и неговите интернет страници под каквато и да е форма, без писменото съгласие на Битек е забранено и представлява закононарушение. Ползвателят на Сайта отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящата разпоредба.
  3. Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Сайта: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, да уведомява незабавно Битек за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му.
  4. При нарушаване на горните разпоредби от страна на Ползвателя Битек има право да прекрати без предизвестие достъпа до Сайта. Ползвателят на Сайта отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящия Раздел.

  Защита на личните данни

  1. „Битек“ прилага стриктно изискванията на Регламент № 679 за защита на личните данни и разработената въз основа на същия Регламент Политика за защита на личните данни, достъпна на www.bitekbg.com.
  2. Публикуваната на този адрес Политика за защита на личните данни намира приложение по отношение на всички лични данни, които „Битек“ обработва, в това число и по отношение на лицата за контакт и материално отговорните лица, посочени от юридическите лица, ползватели на уеб Сайта и на интернет страниците.
  3. „Битек“ призовава всички ползватели на уеб Сайта и интернет страниците да се запознаят внимателно със съдържанието на Политиката за защита на личните данни преди да пристъпят / продължат с използването на уеб Сайта и интернет страниците.
  4. По отношение на личните данни на физическите лица – материално отговорни лица и лица за контакт с юридическите лица – ползватели на сайта, „Битек“ е получател на същите данни и отговорност за наличието / липсата на съгласие от страна на физическото лице за контакт, предоставено на ползвателя, носи единствено същия ползвател.
  5. Ползвателят се съгласява предоставените за дружеството данни, както и данните за МОЛ и лицето за контакт, да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг – изпращане на съобщения в отговор на запитване. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на данните за юридическото лице за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Битек или на имейл office@bitekbg.com

  Ограничаване на отговорността

  1. Информацията на Сайта е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Битек не гарантира пълнотата и акуратността ѝ. Битек се освобождава от отговорност за грешките или пропуските, допуснати от Доставчици и трети страни при предоставянето на информацията, съдържаща се в Сайта.
  2. Битек има правото да променя информация в Сайта по всяко време без предварително да информира Ползвателите на сайта. Актуалните Условия за ползване на сайта са общовалидни и са достъпни на адрес www.bitekbg.com
  3. Битек не носи отговорност за непредоставяне на пълна и точна информация относно данни и услуги, както и за вредите, произтичащи от неправилно вписани такива. Дружеството не отговаря пред потребителя за пропуснати ползи, загуби или други щети причинени на потребителя или трети лица.
  4. Битек прави всичко възможно, за да поддържа Сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Собственикът не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи и в този смисъл не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
  5. Битек има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от действие или бездействие от страна на потребителя довело до нарушаването на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Сайта.

  Права и задължения на Битек ЕООД

  1. Битек се задължава да полага необходимата грижа за предоставянето на коректна и надеждна информация за функционирането на Сайта и Услугите, предоставяни в него.
  2. Битек няма задължение да контролира начина, по който ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва сайта и Услугите в него.
  3. Битек има правото да поставя на всяка от страниците в Сайта си препратки, банери и други форми на реклама, с които да промотира дейността си или дейността на трети страни.
  4. Битек може да ограничава или спира по своя преценка и без предупреждение достъпа на Потребителя.
  5. Битек може да събира и обработва за целите на маркетинга и директния маркетинг лични данни събирани от Сайта и интернет страниците в него. Тези лични данни са име и фамилия, електронна поща и телефон за изпратилите запитване потребители.
  6. Битек има правото да поставя на всяка от страниците на Сайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайта.

  Права и задължения на потребителя

  1. Потребителят има право да ползва за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, предоставяните в Сайта информация и услуги, без да нарушава правата на другите потребители или добрите етични норми.
  2. Потребителят сам осигурява необходимите му за ползването на Сайта крайни устройства (компютър, телефон, таблет и други).
  3. Потребителят е информиран, че предоставяните от него лични данни при регистрация се обработват и съхраняват с маркетингови цели.
  4. Потребителят може по всяко време да прекрати достъпа си до Сайта или предоставяните от него ресурси и услуги.
  5. Потребителят е наясно, че Битек може да му откаже достъп до Сайта или интернет страници, или услуги в него, без необходимост от допълнително обяснение.
  6. При ползването на Сайта Потребителят е длъжен:
   1. Спазва добрите нрави и морал, не публикува и не използва нецензурни думи, елементи съдържащи насилие, агитация към насилие, унижение, расови, етнически или религиозни вражди, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, накърняващи доброто име на трети страни, конституционно установения ред, открито сексуално или порнографско съдържание.
   2. Спазва търговската тайна или конфиденциална информация за дружеството или за трети страни;
   3. Да не ползва компютърни вируси или всякакви кодове, които биха застрашили сигурността на Сайта, неговите ползватели или трети страни;
   4. Да не ползва методи за зареждане на зловреден код.

  Интелектуална собственост и авторски права

  1. Правата на интелектуалната собственост върху всички елементи от съдържанието на Сайта и интернет страниците в него, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и/или Закона за марките и географските обозначения.
  2. Всички елементи в Сайта са собственост на “Битек ” ЕООД или на негови клиенти и/или партньори, които са предоставили съгласие за тяхното публикуване и използване. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на собственика, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е операторът или друго лице.
  3. Ползването на елементи от Сайта може да става само след изричното писмено съгласие на собственика на Сайта или на оторизирано от него лице. Цитирането на предоставена в Сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно Битек ЕООД или bitekbg.com
  4. При неспазване на посочените по-горе права Битек има право да потърси правата си по съдебен път.
  5. Цитирането на предоставена в Сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно Битек.

  Промени в раздела

  1. Битек си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, като предоставя чрез информационната система на сайта, възможност на Ползвателите да се запознаят с новите общи условия.
  2. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
  3. Промените в общите условия се обявяват в сайта на Сайта, като Битек предоставя на Ползвателите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
  4. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Ползватели към датата на влизането им в действие. В срока по т. 2. от настоящия раздел те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Битек, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Битек, се счита че Ползвателят е обвързан от тях.
  5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

  Настоящите Права за ползване са приети на 30 Ноември 2020 година от управителя на “Битек ” ЕООД и влизат в сила незабавно с публикуването им на Сайта www.bitekbg.com